Kapcsolatfelvétel

ÁSZF

A Tisza Medical Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1165 Budapest, Dóra tér 5. 1. emelet 2. telephely: 6722 Szeged, Bolyai János utca 4. fsz.1. adószám: 24184148-1-42) által nyújtott humán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez.

I. Általános rendelkezések

1.1. A Tisza Medical Group Kft.– a továbbiakban: Tisza Medical Center Szakorvosi járóbeteg és Orvos-Esztétikai Központ – privát finanszírozású humán-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság, mely a hatályos jogszabályok és szakmai protokollok alapján a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

1.2. Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a Magánklinika és a privát finanszírozású humán-egészségügyi szolgáltatást – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybe vevő páciens – a továbbiakban: Páciens – között létrejött kezelési szerződés általános, a szerződésben külön nem szabályozott feltételeit tartalmazza, amely a felek közötti szerződés rendelkezésének minősül. Jelen ÁSZF a Felek között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1.3. Az ÁSZF-et a Páciens a kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) aláírásával kijelenti, hogy a tartalmát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. A Magánklinika jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Magánklinika honlapján (www.tiszamedicalesztetika.hu) történő közzététellel válik hatályossá.

1.5. Jelen ÁSZF 2022. október 15. napján lépett hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes.

1.6. Jelen ÁSZF utoljára módosítva: 2022. október 15.

II. A humán-egészségügyi szolgáltatásról

2.1. A Szolgáltatást a Magánklinika a közte és a Páciens között létrejött kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) alapján végzi a Páciens szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

2.2. A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a szerződő felek együttműködése. Páciens az együttműködés keretében – a Szolgáltatás jellegéből eredően – köteles a Magánklinikát, illetve a kezelő orvost tájékoztatni mindazon tényről és körülményről, amelyek a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükségesek.

Páciens tudomásul veszi, hogy egyes kezelések esetén külön tájékoztató és a humán- egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés, beleegyező – nyilatkozat aláírására szükség van a részéről. Amennyiben a Páciens a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Magánklinika mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Magánklinikát, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2 2.3 A kezelés / vizsgálat során a kezelést végző orvos és az ellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a páciens hozzájárult.

III. A Szolgáltatás díjazása

3.1. A Magánklinika a Szolgáltatást OEP által nem finanszírozott humán-egészségügyi szolgáltatásként nyújtja, ezért a Szolgáltatás díjköteles. A Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: Díj) a Páciens köteles a Magánklinika mindenkor hatályos és a telephelyén, illetve a honlapján közzétett árjegyzék szerint megfizetni.

3.2. Az árjegyzék részletesen tartalmazza a páciens számára kötelezően fizetendő díjak összegét.

3.3. Páciens a Szolgáltatás igénybevételekor hatályos Díj összegét az előjegyzéssel elfogadja.

3.4. A Díj megfizetése a kezelés igénybevételével egyidejűleg, a Magánklinika által kiállított számviteli bizonylat ellenében kerül sor.

3.6. A Magánklinika a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított árjegyzék szerinti díjak az árjegyzéknek a Magánklinika honlapján történt közzétételét követően hatályosak.

IV. A Szolgáltatás igénybevételének menete

4.1. A szolgáltatás igénybevételének mente a klinika szabályzata alapján történik. A klinika szabályzata a klinika honlapján kerül írásos formában közzétételre.

V. Szakorvosi vizsgálatra – orvos-esztétikai kezelésre vonatkozó időpont előjegyzés

5.1 Időpontot telefonon, e-mailben vagy honlapjainkon található űrlap kitöltésével lehet igényelni. Szakorvosi járóbeteg ellátásra és orvos-esztétikai kezelésre Klinikánkon a 6722 Szeged, Bólyai János utca 4 fsz. 1. szám alatt van lehetőség.

5.2 Szakorvosi ellátást kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően végzünk! Előzetes időpontfoglalás kötelező.

5.3. Orvos-Esztétikai beavatkozásokat kizárólag a klinika szakorvosával történt előzetes szakorvosi konzultációt követően végzünk. Az időpont egyeztetés alkalmával a páciens számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy úgy foglaljon időpontot, ha és amennyiben a szakorvosi konzultációt követően a kezelés mellett dönt és amennyiben a kezelés azonnali igénybevételének nincs szakorvosi kontraindikációja úgy az első kezelést már azonnal igénybe veheti!

5.4. Esztétikai gépi kezeléseket kizárólag előzetes orvosi konzultációt követően tud a Páciens igénybe venni. A konzultációt kizárólag klinikánk orvosa végzi (más intézményben végzett előzetes állapotfelmérés és kezelési terv alapján nem végzünk kezeléseket) A Páciens számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben a konzultációt követően a kezelés mellett dönt, és a kezelés azonnali igénybevételének nincs orvosi-szakmai kontraindikációja az első kezelést igénybe tudja venni a helyszínen.

VI. Időpont lemondási feltételek

  • Klinikánkon az időpontfoglalás kizárólag abban az esetben tekinthető érvényes foglalásnak, ha azt telefonon, e-mailben illetékes kollégánk visszaigazolta!
  • Amennyiben a Páciens az előjegyzett időpontra nem tud megjelenni, úgy az időpontot lemondani telefonon és e-mailben is lehetősége van.
  • Az időpontfoglalás 12 órával az időpont előtt kötelezettség nélkül lemondható.
  • Amennyiben az időpont a foglalt időponthoz képest 12 órán belül kerül lemondásra úgy a szolgáltatás díjának 20%-a felszámolásra kerül (rendelkezésre állási díjként) a következő előjegyzés alkalmával, kivételt képez ez alól az előre nem látható különös méltánylás alá eső ok vagy váratlan körülmény. (betegség, haláleset, baleset).

VII. Fizetési feltételek

7.1 Klinikánkon a szakorvosi szolgáltatás és orvos-esztétikai kezelés díját az alábbiak szerint van lehetőség rendezni:

  • készpénzben
  • bakkártyás fizetéssel (VISA, MASTERCARD)

VIII. Árak / Akciók

8.1.A fizetendő szolgáltatás díjára minden esetben a honlapon aktuálisan szereplő árjegyzék irányadó. Akciós, promóciós áraink kizárólag a megjelölt időszakra érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak.

IX. A betegtájékoztatásról, kezelési hozzájáruló nyilatkozatról

9.1 A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez előzetes személyes orvosi konzultáción, való részvétel, valamint a kezelés / vizsgálat napján páciens regisztrációs dokumentáció, és beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.

9.2. A Páciens a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás teljes menetéről. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Magánklinika által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és betegregisztrációs lap elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

9.3. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Magánklinika által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Magánklinika jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt a Pácienssel szemben érvényesíteni.

9.4 A páciens vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. A Klinika maga alakítja ki a dokumentáció tárolás szabályait, lehetőségeit figyelembe véve a dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell.

X. Adatvédelem

10.1 A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen a Páciens személyes adatainak rögzítése. Magánklinika köteles a Páciens személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

10.2 Az adatvédelem és az adatkezelés személyi hatálya kiterjed  az adatkezelőre;  az adatkezelő minden munkavállalójára és közreműködő partnereire, pácienseire és a Klinikával kapcsolatba lépő személyekre  akik az adatkezelő informatikai rendszerében: szoftver készítésével vagy módosításával, hardver alkalmazásával és/vagy változtatásával, adatbevitellel és/vagy adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységet végeznek;

10.3 Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a Klinika eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, e) a betegjogok érvényesítése.

10. 4 Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

10.5 Jelen ÁSZF elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen ÁSZF az érintett tájékoztatásának minősül.

10.6 A Klinika törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek: - személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor; - az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is; - a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; - az adatok pontosak, teljesek és időszerűek; - ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen; - az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

10.7 Az adatokhoz a Klinika érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat a Klinika csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

10.8 A Klinika az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Klinika döntéseinek végrehajtására jogosult, a Klinika utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybevétele a Klinika felelősségét nem érinti. Az adatfeldolgozó az egyes papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzésével kapcsolatos feladatokat, az informatikai szolgáltatások nyújtását, az adatok tárolásával kapcsolatos technikai feladatokat végzi.

10.9 A Klinika minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XI. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. Orvosi titok védelme: A Klinikát, valamint a szolgáltatóval alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség tehát nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem az intézmény minden dolgozóját. A Klinikát – az igazságügyi orvosszakértő kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a páciens, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

12.2 Felek a kezelési szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton, egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12.3. Jelen ÁSZF-ben és a kezelési szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó. A felek szerződéses jogviszonyára irányadó, vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak:  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rend.  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet  a Polgári Törvénykönyv  a Magánklinikánál érvényben lévő szakmai protokollok  Európai Adatvédelmi Rendelet GDPR - Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete.

Jelen ÁSZF 2022. október 15. napján lépett hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes!

Jelen ÁSZF utoljára módosítva: 2022. október 15.